.:: CGD ::.
 


ขอต้อนรับเข้าสู่ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)  ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯจะดำเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถทำการตรวจสอบผ่านทาง InternetToken key เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตนต่อระบบ ในการเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ผ่านเครือข่าย อุปกรณ์ Token key จะมีลักษณะภายนอกคล้าย Thumb drive และใช้หลักการ พิสูจน์ตัวตนคล้ายกับที่ธนาคารตรวจสอบผู้ใช้งานบัตร ATM ของธนาคาร

ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียน และ ยื่นแบบฟอร์ม เพื่อขอ รหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน และ Token key สำหรับเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯของกรมบัญชีกลาง โดยสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่หน้า Web-site ในส่วนของ การลงทะเบียน ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนแล้ว และกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติแล้ว ระบบจะจัดส่ง รหัสผู้ใช้งาน /รหัสผ่านพร้อม Token key ที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบให้ต่อไป


ยินดีต้อนรับ... เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 กรมบัญชีกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (มีเล่มเอกสารแจกในวันอบรม) และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากหน้าเว็บไซต์นี้ ภายใต้เมนูหัวข้อ Download - - > คู่มือ - - > เอกสารบรรยาย …(23 พ.ค. 2559 เวลา 19.00 น.)...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถลงทะเบียนเพื่อการกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559 …(23 พ.ค. 2559 เวลา 19.00 น.)...

ประกาศ... แจ้งขอทำการปิดให้บริการ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบที่ดียิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 - 24.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ …(23 พ.ค. 2559 เวลา 19.00 น.)...

ด้วยความขอบคุณ ...สำหรับส่วนราชการที่ได้เข้าสู่โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ และยินดีอย่างยิ่งที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้เข้าสู่โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ...ขอขอบคุณอีกครั้ง... สำหรับทุกความร่วมมือที่ทำให้การดำเนินงานตามโครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด...

ประกาศ... ซักซ้อมความเข้าใจ กับส่วนราชการที่เริ่มเข้าโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ว่าระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ จะมี การคำนวณภาษี กบข./กสจ. ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น จึง ไม่ต้อง นำรายการดังกล่าวเข้าสู่ระบบโดยการ Load ข้อมูล เป็นรายการหนี้ เพราะจะทำให้เกิดการหักภาษีซ้ำซ้อน …(7 ม.ค. 2559 เวลา 17.00 น.)...

ประกาศ... ศทส.ได้ทำการตั้งรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการสามารถปรับปรุงรหัสงบประมาณได้ที่ ระบบข้อมูลพื้นฐาน/จอภาพปรับปรุงรหัส GFMIS วิธีการใช้งานสามารถดาวโหลดได้ที่ หน้า Download/คู่มือ/คู่มือการใช้งานระบบงานการจ่าย …(5 ต.ค. 2558 เวลา 16.00 น.)...

ประกาศ... ตามพรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ. 2557 มีผลสิ้นสุดการนำส่งเงินกบข.ในวันที่ 30 ก.ย. 2558 นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับหน่วยงาน ที่บันทึกข้อมูลไม่เสร็จ เพื่อให้ท่านสามารถปิดการหักเงินได้แบบอัตโนมัติ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ศทส.ได้ทำจอภาพนำเข้าข้อมูลรายการยกเลิกการเป็นสมาชิกกบข.(UNDO) โดยท่านสามารถดาวโหลดรูปแบบนำเข้าได้ที่ Download/รูปแบบข้อมูล/รูปแบบการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ/ข้อมูลรายการยกเลิกสมาชิก กบข. (UNDO) และสามารถตรวจสอบรายการและรายงานการปิดวันที่สิ้นสุดได้ที่ ระบบทะเบียนประวัติ[ข้าราชการ]/กบข./ข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิก กบข.หรือ รายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก กบข. (กำหนดสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่การเงินทุกส่วนราชการแล้ว) …(30 ก.ย. 2558 เวลา 13.30 น.)...

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ขอแจ้งเปลียนเบอร์ Call Center เป็น 02-270-6400 กด 5

ขอขอบคุณและยินดีอย่างยิ่ง ที่กระทรวงกลาโหมเริ่มโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง แบบคู่ขนาน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 …(1 ก.ย. 2558 เวลา 10.00 น.)...

.:: CGD ::.
 
.:: CGD ::.