.:: CGD ::.
 


ขอต้อนรับเข้าสู่ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)  ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯจะดำเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถทำการตรวจสอบผ่านทาง InternetToken key เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตนต่อระบบ ในการเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ผ่านเครือข่าย อุปกรณ์ Token key จะมีลักษณะภายนอกคล้าย Thumb drive และใช้หลักการ พิสูจน์ตัวตนคล้ายกับที่ธนาคารตรวจสอบผู้ใช้งานบัตร ATM ของธนาคาร

ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียน และ ยื่นแบบฟอร์ม เพื่อขอ รหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน และ Token key สำหรับเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯของกรมบัญชีกลาง โดยสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่หน้า Web-site ในส่วนของ การลงทะเบียน ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนแล้ว และกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติแล้ว ระบบจะจัดส่ง รหัสผู้ใช้งาน /รหัสผ่านพร้อม Token key ที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบให้ต่อไป

ด้วยกลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (งานบุคลากร) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ ก.ย. ๕๗ เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้แบบสอบถามจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้งานได้เข้าสู่ระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนฯ ได้สำเร็จ หากท่านมีความประสงค์ที่จะไม่ให้แบบสอบถามปรากฏขึ้นภายหลังอีกครั้ง กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนพร้อมการส่งแบบสอบถามออนไลน์ ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ ทางทีมงานจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เราพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานเพื่อให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดไป...
ขอความร่วมมือส่วนราชการสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง รายปี เพียงปีละ 360 บาท (จำนวน 6 เล่ม) เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในงานราชการ โดยค่าใช้จ่ายนี้ ท่านสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๑๑(๒)
โดยท่านสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ http://www.cgd.go.th/wps/portal/Utilities/journal
กรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) ได้ ท่านสามารถเข้าสู่เว็บเพจหลักของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำนี้ได้ที่ http://epayroll.cgd.go.th
.:: CGD ::.
 
.:: CGD ::.