.:: CGD ::.
 


ขอต้อนรับเข้าสู่ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)  ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯจะดำเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถทำการตรวจสอบผ่านทาง InternetToken key เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตนต่อระบบ ในการเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ผ่านเครือข่าย อุปกรณ์ Token key จะมีลักษณะภายนอกคล้าย Thumb drive และใช้หลักการ พิสูจน์ตัวตนคล้ายกับที่ธนาคารตรวจสอบผู้ใช้งานบัตร ATM ของธนาคาร

ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียน และ ยื่นแบบฟอร์ม เพื่อขอ รหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน และ Token key สำหรับเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯของกรมบัญชีกลาง โดยสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่หน้า Web-site ในส่วนของ การลงทะเบียน ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนแล้ว และกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติแล้ว ระบบจะจัดส่ง รหัสผู้ใช้งาน /รหัสผ่านพร้อม Token key ที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบให้ต่อไป

ประกาศ... ศทส.ได้ทำการตั้งรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการสามารถปรับปรุงรหัสงบประมาณได้ที่ ระบบข้อมูลพื้นฐาน/จอภาพปรับปรุงรหัส GFMIS วิธีการใช้งานสามารถดาวโหลดได้ที่ หน้า Download/คู่มือ/คู่มือการใช้งานระบบงานการจ่าย …(5 ต.ค. 2558 เวลา 16.00 น.)...

ประกาศ... ตามพรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ. 2557 มีผลสิ้นสุดการนำส่งเงินกบข.ในวันที่ 30 ก.ย. 2558 นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับหน่วยงาน ที่บันทึกข้อมูลไม่เสร็จ เพื่อให้ท่านสามารถปิดการหักเงินได้แบบอัตโนมัติ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ศทส.ได้ทำจอภาพนำเข้าข้อมูลรายการยกเลิกการเป็นสมาชิกกบข.(UNDO) โดยท่านสามารถดาวโหลดรูปแบบนำเข้าได้ที่ Download/รูปแบบข้อมูล/รูปแบบการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ/ข้อมูลรายการยกเลิกสมาชิก กบข. (UNDO) และสามารถตรวจสอบรายการและรายงานการปิดวันที่สิ้นสุดได้ที่ ระบบทะเบียนประวัติ[ข้าราชการ]/กบข./ข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิก กบข.หรือ รายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก กบข. (กำหนดสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่การเงินทุกส่วนราชการแล้ว) …(30 ก.ย. 2558 เวลา 13.30 น.)...

ประกาศ... กรมบัญชีกลางจะทำการปิดระบบ ในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกรมบัญชีกลาง และจะทำการเปิดระบบ ในวันที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น. …(8 ก.ย. 2558 เวลา 13.00 น.)...

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ขอแจ้งเปลียนเบอร์ Call Center เป็น 02-270-6400 กด 5

ขอขอบคุณและยินดีอย่างยิ่ง ที่กระทรวงกลาโหมเริ่มโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง แบบคู่ขนาน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 …(1 ก.ย. 2558 เวลา 10.00 น.)...

ประกาศ... ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พร้อมให้ส่วนราชการดำเนินการ ปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการในพระองค์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว6 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2558 และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป …(10มิ.ย. 2558 เวลา 18.00 น.)...

ประกาศ... ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พร้อมให้ส่วนราชการดำเนินการ ปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป …(10 มิ.ย. 2558 เวลา 18.00 น.)...

ประกาศ... ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พร้อมให้ส่วนราชการดำเนินการ ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0428/ว47 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป …(2 มิ.ย. 2558 เวลา 15.00 น.)...

ประกาศ... ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พร้อมให้ส่วนราชการดำเนินการ ปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(5)/ว696 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป …(2มิ.ย. 2558 เวลา 15.00 น.)...

ประกาศ... ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พร้อมให้ส่วนราชการดำเนินการ ปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ 46/2558 (ว17) ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 และการกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ 47/2558 (ว18) ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…(25 พ.ค. 2558 เวลา 22.30 น.)...

ประกาศ... ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พร้อมให้ส่วนราชการดำเนินการ ปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว6 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2558 และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…(25 พ.ค. 2558 เวลา 22.30 น.)...

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ พร้อมให้ส่วนราชการดำเนินการสร้างอัตราค่าครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (3 มี.ค. 58)

.:: CGD ::.
 
.:: CGD ::.