.:: CGD ::.
 


ขอต้อนรับเข้าสู่ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)  ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯจะดำเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถทำการตรวจสอบผ่านทาง InternetToken key เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตนต่อระบบ ในการเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ผ่านเครือข่าย อุปกรณ์ Token key จะมีลักษณะภายนอกคล้าย Thumb drive และใช้หลักการ พิสูจน์ตัวตนคล้ายกับที่ธนาคารตรวจสอบผู้ใช้งานบัตร ATM ของธนาคาร

ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียน และ ยื่นแบบฟอร์ม เพื่อขอ รหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน และ Token key สำหรับเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯของกรมบัญชีกลาง โดยสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่หน้า Web-site ในส่วนของ การลงทะเบียน ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนแล้ว และกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติแล้ว ระบบจะจัดส่ง รหัสผู้ใช้งาน /รหัสผ่านพร้อม Token key ที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบให้ต่อไป

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

ด่วนที่สุด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(ระบบงานเดิม http://epayroll.cgd.go.th) สามารถเปิดให้ ส่วนราชการ(การเจ้าหน้าที่ และ กองคลัง) ใช้งาน โดยผ่านอุปกรณ์ Token key ชุดของสรก.เดิม และขอให้ สรก. ที่ได้รับ Token key เพื่อใช้งานระบบงานจ่ายตรงฯเฉพาะกิจ ส่งคืนอุปกรณ์ได้ที่เจ้าหน้าที่ สรจ. กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ขอให้ สรก. จัดพิมพ์รายงานต่างๆ จากกลุ่มรายงานของระบบการจ่ายฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับรายงานที่ได้ขอเบิกเงินเดือนฯ ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๕๖ ด้วย หากพบข้อผิดพลาดประการใด ติดต่อผ่าน call center ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ โทร. ๐-๒๒๗๐-๗๐๐๐ ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด ๔ เพื่อโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมาในช่วงเหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน ที่ผ่านมา
ขอความร่วมมือส่วนราชการสมัครเป็นสมาชิก
วารสารกรมบัญชีกลาง รายปี เพียงปีละ 360 บาท (จำนวน 6 เล่ม) เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ใน
งานราชการ
โดยค่าใช้จ่ายนี้ ท่านสามารถเบิก
จ่ายเงินงบประมาณได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ของส่วนราชการ
พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๑๑(๒)
โดยท่านสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ http://www.cgd.go.th/wps/portal/Utilities/journal
กรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) ได้ ท่านสามารถเข้าสู่เว็บเพจหลักของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำนี้ได้ที่ http://epayroll.cgd.go.th
ด่วน ตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๕๖ ระบบงานฯ ได้ปรับปรุงการตรวจสอบ ข้อผิดพลาดรูปแบบข้อมูลเพิ่มเติม จากรูปแบบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน กรณีการนำข้อมูลเข้า ข้อมูลเงินเพิ่ม - หนี้ รายเดือน รูปแบบชื่อ รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลหนี้รายเดือนที่ไม่คงที่ (FORMAT ใหม่) (loan.txt แบบมีคอมม่าคั่น) และ รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลเงินเพิ่มรายเดือน (FORMAT ใหม่) ( nontax_increase.txt แบบมีคอมม่าคั่น ) เพื่อรองรับ สรก. ที่มีจำนวนรายการข้อมูลมากขึ้น โดยกำหนดให้ สรก. จะต้องจัดทำข้อมูลทุกรายการให้ครบทั้ง ๒๒ คอลัมภ์ (ช่อง) ทั้งนี้ในเบื้องต้นสามารถใส่ค่า ๐ (ศูนย์) ตัวเดียวหรือเต็มจำนวน ในช่องว่างที่ไม่มีการระบุรหัสหรือจำนวนเงินได้
ส่วนราชการสามารถ Download ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โดยสามารถ Download ได้ที่ http://epayroll.cgd.go.th ภายใต้หัวข้อเรื่อง [+ อื่นๆ ->ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ]
.:: CGD ::.
 
.:: CGD ::.