.:: CGD ::.
 


ขอต้อนรับเข้าสู่ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)  ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯจะดำเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถทำการตรวจสอบผ่านทาง InternetToken key เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตนต่อระบบ ในการเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ผ่านเครือข่าย อุปกรณ์ Token key จะมีลักษณะภายนอกคล้าย Thumb drive และใช้หลักการ พิสูจน์ตัวตนคล้ายกับที่ธนาคารตรวจสอบผู้ใช้งานบัตร ATM ของธนาคาร

ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียน และ ยื่นแบบฟอร์ม เพื่อขอ รหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน และ Token key สำหรับเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯของกรมบัญชีกลาง โดยสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่หน้า Web-site ในส่วนของ การลงทะเบียน ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนแล้ว และกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติแล้ว ระบบจะจัดส่ง รหัสผู้ใช้งาน /รหัสผ่านพร้อม Token key ที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบให้ต่อไป

ประกาศ... กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ โดยเพิ่มหน้าจอภาพสำหรับสร้างเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และได้กำหนดสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่ที่บันทึกคำสั่งของส่วนราชการดำเนินการได้แล้ว (7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.55 น.)...

ประกาศ... กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ในส่วนของการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว (10 ตุลาคม 2560 เวลา 17.40 น.)...

ประกาศ... ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง เข้าใช้งานได้ตามปกติแล้ว …(28 ส.ค. 2560 เวลา 19.19 น.)...

> ประกาศ... แจ้งขอทำการปิดให้บริการ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบที่ดียิ่งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 - 24.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ …(28 ส.ค. 2560 เวลา 11.20 น.)...

> ประกาศ... กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ในส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเยียวยาของข้าราชการตำรวจ และข้าราชการทหาร และข้าราชการทหาร ที่มีผลบังคับ ณ 1 มีนาคม 2560 และการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว โดยให้ดำเนินการผ่านจอภาพการเลื่อนขั้นปกติ ณ 1 เมษายน/1 ตุลาคม และการเลื่อนขั้นปกติ ณ 1 เมษายน/1 ตุลาคม (ระบบตำแหน่งใหม่) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป …(24 มีนาคม 2560 เวลา 20.30 น.)...

ประกาศ... กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ในส่วนการบันทึกคำสั่งเลื่อนค่าจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว โดยให้ดำเนินการผ่านจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป …(11 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น.)...

ประกาศ... กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ในส่วนการเลื่อนเงินเดือนฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยให้ดำเนินการผ่านจอภาพการเลื่อนเงินเดือนปกติ ณ 1 เมษายน / 1 ตุลาคม (แบบร้อยละ) หรือจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป …(16 พ.ย. 2559 เวลา 17.00 น.)...

ประกาศ... ศทส. กรมบัญชีกลาง ได้ทำการตั้งรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการสามารถปรับปรุงรหัสงบประมาณได้ที่ ระบบข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลพื้นฐาน[ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ]/จอภาพปรับปรุงรหัส GFMIS วิธีการใช้งานสามารถดาวโหลดได้ที่ หน้า Download/คู่มือ/คู่มือการใช้งานระบบงานการจ่าย/คู่มือวิธีการปรับปรุงรหัสงบประมาณ จากจอภาพปรับปรุงรหัส GFMIS หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนฯกรมบัญชีกลาง ส่วนที่กำกับดูแลหน่วยงานท่าน …(27 ก.ย. 2559 เวลา 12.00 น.)...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถลงทะเบียนเพื่อการกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559 …(8 ส.ค. 2559 เวลา 18.00 น.)...

ยินดีต้อนรับ... เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 กรมบัญชีกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (มีเล่มเอกสารแจกในวันอบรม) และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากหน้าเว็บไซต์นี้ ภายใต้เมนูหัวข้อ Download - - > คู่มือ - - > เอกสารบรรยาย …(23 พ.ค. 2559 เวลา 19.00 น.)...

ประกาศ... แจ้งขอทำการปิดให้บริการ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบที่ดียิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 - 24.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ …(23 พ.ค. 2559 เวลา 19.00 น.)...

ด้วยความขอบคุณ ...สำหรับส่วนราชการที่ได้เข้าสู่โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ และยินดีอย่างยิ่งที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้เข้าสู่โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ...ขอขอบคุณอีกครั้ง... สำหรับทุกความร่วมมือที่ทำให้การดำเนินงานตามโครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด...

ประกาศ... ซักซ้อมความเข้าใจ กับส่วนราชการที่เริ่มเข้าโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ว่าระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ จะมี การคำนวณภาษี กบข./กสจ. ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น จึง ไม่ต้อง นำรายการดังกล่าวเข้าสู่ระบบโดยการ Load ข้อมูล เป็นรายการหนี้ เพราะจะทำให้เกิดการหักภาษีซ้ำซ้อน …(7 ม.ค. 2559 เวลา 17.00 น.)...

ประกาศ... ตามพรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ. 2557 มีผลสิ้นสุดการนำส่งเงินกบข.ในวันที่ 30 ก.ย. 2558 นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับหน่วยงาน ที่บันทึกข้อมูลไม่เสร็จ เพื่อให้ท่านสามารถปิดการหักเงินได้แบบอัตโนมัติ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ศทส.ได้ทำจอภาพนำเข้าข้อมูลรายการยกเลิกการเป็นสมาชิกกบข.(UNDO) โดยท่านสามารถดาวโหลดรูปแบบนำเข้าได้ที่ Download/รูปแบบข้อมูล/รูปแบบการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ/ข้อมูลรายการยกเลิกสมาชิก กบข. (UNDO) และสามารถตรวจสอบรายการและรายงานการปิดวันที่สิ้นสุดได้ที่ ระบบทะเบียนประวัติ[ข้าราชการ]/กบข./ข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิก กบข.หรือ รายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก กบข. (กำหนดสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่การเงินทุกส่วนราชการแล้ว) …(30 ก.ย. 2558 เวลา 13.30 น.)...

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ขอแจ้งเปลียนเบอร์ Call Center เป็น 02-270-6400 กด 5

.:: CGD ::.
 
.:: CGD ::.