.:: CGD ::.
 
ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ดังนี้
ระบบข้อมูลพื้นฐาน :
  เป็นระบบที่ใช้กำหนดข้อมูลของรหัสและชื่อรหัสประเภท Master Data ที่ระบบฐานข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการจะต้องใช้งานร่วมกัน เช่น รหัสตำแหน่ง รหัสจังหวัด/อำเภอ/ตำบล รหัสธนาคาร รหัสสถานภาพ รหัสการศึกษา ฯลฯ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของระบบต่างๆในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสอบถาม/ค้นหาข้อมูลได้
ระบบทะเบียนประวัติ :
  เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงการพ้นจากราชการ โดยรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บจะประกอบด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว เช่น ครอบครัว สถานภาพสมรส คู่สมรส บุตร ข้อมูลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประวัติการรับราชการ การได้รับความดีความชอบ วินัย การลา วันทวีคูณ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ และยังเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบการจ่ายเงินเดือนฯ
ระบบบัญชีถือจ่าย :
  เป็นส่วนหนึ่งของระบบทะเบียนประวัติจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นรวบรวมรายละเอียดความเคลื่อนไหวของอัตรา และผู้ครองอัตราระหว่างปี เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย.. สับเปลี่ยนอัตราเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน เปลี่ยนตำแหน่ง การพ้นจากราชการ หรือในกรณีอื่นใด อันเป็นเหตุให้อัตราและผู้ครองอัตราที่ครองอยู่ตามบัญชีเงินเดือนประจำปีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่วนราชการจะต้องแจ้งต่อกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบ
ระบบการจ่ายเงินเดือนฯ :
  เป็นระบบที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกจ่ายเงินในระดับของศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมหลักในการเบิกจ่ายและลงบัญชีในระบบ GFMIS โดยให้ส่วนราชการใช้งานร่วมกันในมาตรฐานเดียวกันในการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนให้กับข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ซึ่งจะทำให้ข้าราชการ..ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจ่ายเงินเดือน..เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยตรงจากกรมบัญชีกลาง อีกทั้ง ช่วยอำนวยความสะดวกกับส่วนราชการในงานการเบิกจ่ายเงินรายเดือนและงานสิ้นปี และที่สำคัญที่สุด คือ กรมบัญชีกลางยังสามารถทำการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการและตอบสนองการใช้งานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โดยไม่เสียการควบคุม
ระบบงานสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ :
  เป็นระบบที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำมาจัดทำสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการใช้ข้อมูลในระดับเชิงปฏิบัติการและเชิงบริหารให้กับกรมบัญชีกลาง ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งขององค์กรและภาครัฐ ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การกำกับ ดูแลการใช้งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการด้านงบบุคลากร..ของกรมบัญชีกลาง
ระบบลงทะเบียน :
  เป็นระบบสำหรับให้ผู้ใช้งานของส่วนราชการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ และ Token Key
ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน :
  เป็นระบบสำหรับให้ผู้ใช้งานหน่วยย่อยของส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลเงินเพิ่มและหนี้สินต่างๆของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการแต่ละคนในหน่วยงานเพื่อส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการต่อไป
ระบบบริการข้อมูล :
  เป็นระบบสำหรับให้ผู้ใช้งานที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการแต่ละคนของส่วนราชการเข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการดำรงตำแหน่ง สลิปเงินเดือนและสามารถพิมพ์รายงานได้
ระบบรักษาความปลอดภัย :
  เป็นระบบสำหรับผู้ดูแลระบบใช้สำหรับกำหนดรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน สิทธิการเข้าใช้งานและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
.:: CGD ::.
 
.:: CGD ::.