.:: CGD ::.
 
สอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน
ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center)
     หมายเลขโทรศัพท์ 02-270-6400
.:: CGD ::.
 
.:: CGD ::.